Pressmeddelande: Unikt tekniksamarbete ger ett ännu säkrare dricksvattnen i Skellefteå

Cryptosporidium har orsakat magsjuka hos tiotusentals svenskar de senaste åren. Hittills har kommunerna runt om i landet stått maktlösa när skyfall och osynliga brister i avloppsledningsnätet gjort att orenat vatten har tagit sig ut i våra vattendrag.

Men nu håller den maktbalansen på att förändras.

AquaDuctus, ett nystartat företag i Skellefteå har tillsammans med Skellefteå Kommun tagit fram en lösning för att säkra vattnet, en lösning som fälttestats under två års tid och nu tas i drift. Det handlar om en tredubbel säkerhetslösning som som kontinuerligt tar pulsen på avloppsledningsnätet, samlar in formation kring systemets status, eventuellt inläckage, rötter, tjällyft etc, mäter mängden avloppsvatten som runnit ut i dagvatten eller vattendammar och larmar direkt om någonting inträffar som kan äventyra dricksvattnets status.

– Det känns förstås extra roligt att nåt positivt kan komma ut av att Skellefteborna blev drabbade 2011 – att vi nu blir först i Sverige med lösning som både sparar resurser och gör ett bättre jobb, berättar Helena Jonsson, sektionschef på Tekniska Kontoret, Skellefteå Kommun.

– Dessutom blir detta ett viktigt proaktivt instrument där man löpande kan utvärdera det befintliga ledningssystemet med hjälp av exakta siffror istället för uppskattningar, bygga bort eventuella brister och på så sätt ”stoppa parasiten i dörren”, påpekar Jan Hedström, AquaDuctus.

Överblick och punktinsatser
Det handlar om speciellt utvecklade sensorer som är kopplat till ett centralt, webbaserat övervakningssystem presenterar data från ledningssystemet. Informationen skickas det över vanliga mobilnätet vilket gör det mycket enkelt att flytta eller komplettera mätutrustningen. Systemet förenklar arbetet med att sammanställa de miljörapporter som kommunen varje år ska skicka in till Naturvårdsverket
– Eftersom problemen med nödutlopp och läckage kan ligga väldigt svåråtkomligt till så har det varit svårt att kunna ge en heltäckande bild. Med den här tekniken kan vi täcka av stora områden och koncentrera videofilmning och andra resurskrävande insatser på problemområdena, berättar Helena Jonsson.

Statlig utredning
I juli i år tillsatte regeringen en utredning som ska se till att framtidens vattenförsörjning blir säker, en utredning som ska vara klar den 1 juli 2014.

– Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och dricksvattenförsörjningen är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera. De senaste årens händelser i Östersund och Skellefteå visar på hur sårbara våra system kan vara och hur viktigt det är att både kunna förebygga och hantera sådana händelser. Det är därför viktigt att dricksvattenförsörjningen utreds, berättar landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Forskare har också hittat tydliga samband mellan stora regnmängder och antalet fall av magsjuka. En ny studie visar att kontakten med sjukvård för magproblem ökade med 20 procent efter kraftiga skyfall.
Den första installationen i Skellefteå omfattar 12 enheter runt om i kommunen, och Helena Jonsson är ganska övertygad om att systemet kommer att utökas i Skellefteå men också att fler kommuner kommer att titta på den här lösningen.

– Det är ju det positiva i vår bransch, vi ser inte andra kommuner som konkurrenter utan delar gärna med oss av erfarenheter och lösningar. Vi har redan fått en del förfrågningar, och eftersom ledningssystemen är byggda på ungefär samma sätt över hela landet är det samma behov och samma problem som ska lösas.

FAKTA

OM CRYPTOSPORIDIUM
Parasiten orsakar kraftig diarré hos människor och andra däggdjur. Det finns ingen effektiv medicinsk behandling, men sjukdomstillståndet går i allmänhet över av sig själv efter två till fyra veckor. Hos personer med nedsatt immunförsvar kan sjukdomen vara livshotande eller bli kronisk. Själva infektionen, kryptosporidios, sprids via kontakt med smittade material till föda som sedan intas oralt. En vanlig smittväg är dricksvatten från ytvatten, bassängvatten men även från person till person. Infektionen karakteriseras av vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber.

OM STÖRRE UTBROTT
1993 infekterades över 400 000 människor i Milwaukee, Wisconsin av cryptosporidium i dricksvattnet, det största utbrottet av en vattenburen sjukdom i USAs historia.

2010 drabbades Östersunds kommun av smittan och 30 000 personer insjuknade. I juni 2013 åtalades Östersunds kommun för miljöbrott och vållande av sjukdom. Åklagaren yrkade att kommunen skulle betala tre miljoner kronor i företagsbot och tre miljoner i ett förverkandeyrkande för de pengar som kommunen tjänat på att skjuta upp nödvändiga investeringar. Kommunen menade att man hade haft tillräckligt antal barriärer mot mikrobiologisk smitta.

2011 var det Skellefteås (o)tur. Tusentals skelleftebor insjuknade och även om inga parasiter hittades i dricksvattnet, (men däremot i avloppsvattnet) gjordes bedömningen att att cryptosporidium måste ha kommit via dricksvattnet trots att detta inte kunnat påvisas. Kommunen ut med kokningsrekommendationer i Skellefteå får de medborgare som fick sitt vatten från vattenverket Abborren (cirka 40 000 personer). Denna rekommendation kvarstod i sex månader.

OM AQUADUCTUS
AquaDuctus är ett dotterbolag till Data Ductus som har gedigen erfarenhet av Industrial Process Management – system och metoder som används för att övervaka, styra och automatisera processer inom industrin där beröringsfria sensorer och givare för insamling av data ingår som en viktig del. AquaDuctus fokuserar på övervakningslösningar för vätskor.